SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

9.30 - 10.30 AM Workshop

Marketing Matters!

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

8:00 - 11:00

2.30 - 3.30 PM Seminar

Marketing Matters!

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

Phần 1 - 1 buổi
 Tổng thể mô hình bàn hàng online qua facebook cho thị trường Mỹ và các nước Châu

Hàn Nhật

Tổng thể mô hình bàn hàng online qua facebook cho thị trường Mỹ và các nước Châu

Giới thiệu  tổng thể :

 • Mô hình bán hàng POD
 • Mô hình bán hàng Dropshipping
 • Mô hình bán hàng từ Việt Nam đi US và các nước Châu Âu

Chuẩn bị tài nguyên:

 • Tài khoản quảng cáo
 • Tài khoản nhận tiền và thanh toán quảng cáo
 • Tool spy thị trường
 • Tài khoản  bán hàng...

Phần 2 - 2 Buổi
 Phân tích , xác định chủ đề và khách hàng tiềm năng

Hàn Nhật

Phân tích , xác định chủ đề và khách hàng tiềm năng

 • Phân tích niche , ngách trong niche. 
 • Xác định được thị trường tiềm năng & tập khách hàng tiềm năng.

Phần 3 - 2 Buổi
 Phân tích nhu cầu khách mua hàng

Hàn Nhật

Phân tích nhu cầu khách mua hàng

 • Tìm hiểu nhu cầu  tổng thể của khách hàng
 • Phân tích nhu cầu  mua hàng của  nhóm khách hàng tiềm năng
 • Phần tích cầu tại thời điểm và  Nhu cầu mua hàng tương lai của khách hàng

Phần 4 - 2 buổi
 Phân tích - tìm kiếm - chọn sản phẩm

Hàn Nhật

Phân tích - tìm kiếm - chọn sản phẩm

 • Hướng dẫn sửng dụng phần mềm  để tìm kiếm sản phẩm .
 • Phân tích đối thủ  cạnh tranh.
 • Phân tích đánh giá các chỉ số về sản phẩm để chọn ra sản phẩm bán tốt phù hợp với định hướng xây dựng thương hiệu .

 

Phần 5 - 2 Buổi
 Cài đặt website

Hàn Nhật

Cài đặt website

 • Xây dựng website để bán hàng.
 • Thiết kế sản phẩm , bao bì
 • Cài đặt thông số sản phẩm , cổng thanh toán, vận chuyển...

Phần 6 - 2 buổi
 Hướng dẫn Chạy quảng cáo Facebook

Hàn Nhật

Hướng dẫn Chạy quảng cáo Facebook

 • Target chuyên sâu
 • Xây dựng Fanpage,
 • Xây dựng dàn tài khoản nguyên liệu chạy quảng cáo  , giúp mọi người vượt bão
 • Phân tích chỉ số  quảng cáo, scale Ads, vít Ads , chăm sóc khách hàng...

 

Phần 7 - 2 buổi
 Quy trình sau khi bán hàng

Hàn Nhật

Quy trình sau khi bán hàng

 • Hướng dẫn  tìm nguồn hàng đi hàng từ Trung quốc -  Việt Nam đi Mỹ và các nước Châu âu .
 • Quy trình xây dựng bộ máy làm việc : (1buổi) Phân bổ nhân sự , Quản lý dòng tiền , Quản lý chất lượng , Quản lý đơn hàng.

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?